Organisatie en cijfers

Ons bestuursorgaan

Leden
Bruno Vermoesen
Voorzitter
Derek McMillan
Koen Waelput
Kris Den Haese
Marc Moris
Patrick Van den Bossche
Rony Haentjens
Werner Donckers
Manuela Fiorucci
Marie Van Breusegem
Maxime Parein
Roeland Verlinden
Waarnemers Gewesten
Stéphane Lucic
Département Sols et Déchets
Maxime Banse
Leefmilieu Brussel
Tom Van Troyen
OVAM
Waarnemers federaties
Fallon Declerck
Nelectra
Koen Bruylant
beMedTech

Financiële resultaten

jaarbalans Recupel

Activa

2022

2023

Immateriële vaste activa

0,00

0,00

Materiële vaste activa

556.081,88

993.358,87

Financiële vaste activa

123,00

123,00

Vaste activa

556.204,88

993.481,87

Vorderingen op ten hoogste één jaar

3.608.035,33

11.405.137,34

Liquide middelen en beleggingen

7.687.536,99

117.037.382,83

Overlopende rekeningen

82.873,60

555.551,45

Vlottende activa

11.378.445,92

128.998.071,62

TOTAAL ACTIVA

11.934.650,80

129.991.553,49

Passiva

2022

2023

Bestemde fondsen en andere reserves

0,00

41.008.113,00

Overgedragen winst (verlies)

0,00

63.724.814,81

Eigen vermogen

0

104.732.927,81

Voorzieningen voor risico’s en kosten

0,00

12.426.557,92

Voorzieningen

0,00

12.426.557,92

Schulden op ten hoogste één jaar

11.934.650,8

12.832.067,76

Vreemd vermogen

11.934.650,80

12.832.067,76

TOTAAL PASSIVA

11.934.650,80

129.991.553,49

Resultaat van het jaar

2022

2023

Omzet en andere bedrijfsopbrengsten

43.872.780,27

35.460.161,15

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

6.656,78

1.524,01

Bedrijfsopbrengsten

43.879.437,05

35.461.685,16

Aankopen

0,00

-37.800.928,37

Diensten en diverse goederen

-40.207.388,23

-8.659.633,48

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

-3.310.455,33

-3.521.937,02

Afschrijvingen en waardeverminderingen

-316.680,57

-221.106,85

Voorzieningen voor risico’s en kosten

0,00

6.257.069,20

Andere bedrijfskosten

-43.000,19

-872.978,44

Niet-recurrente bedrijfskosten

-803,89

0,00

Bedrijfskosten

-43.878.328,21

-44.819.514,96

BEDRIJFSWINST/VERLIES

1.108,84

-9.357.829,80

Financiële opbrengsten

11.080,38

1.444.289,75

Financiële kosten

-12.189,22

-20.768,97

Financiële resultaat

-1.108,84

1.423.520,78

Uitzonderlijke resultaten

0,00

0,00

Over te dragen winst/verlies

0,00

-7.934.309,02