Organisatie en cijfers

Ons bestuursorgaan

BW-REC
Dirk Van Assche
Voorzitter
BW-REC
Bruno Vermoesen
Vice-voorzitter
BW-REC
AV
Kris Den Haese
Voorzitter
Recupel AV
Henri Peeters
Vice-voorzitter
Recupel AV
SDA
Terence Vanstals
Voorzitter
Recupel SDA
Bart Quispel
Vice-voorzitter
Recupel SDA
ICT
Werner Donckers
Voorzitter
Recupel ICT
Patrick Lens
Vice-voorzitter
Recupel ICT
ET&G
Jean-Pierre Van Keer
Voorzitter
Recupel ET&G
Johan Surkyn
Vice-voorzitter
Recupel ET&G
LIGHTREC
Hendrik Vermeire
Voorzitter
LightRec
Derek McMillan
Vice-voorzitter
LightRec
MELAREC
Koen Waelput
Voorzitter
MeLaRec
Rony Haentjens
Vice-voorzitter
MeLaRec
Federaties
Baudoin Corluy
Bestuurder
AGORIA
Peter Binnemans
Bestuurder & Secretaris
FEE

Financiële resultaten

jaarbalans recupel

Activa

2020

2019

Immateriële vaste activa

0,00

874,13

Materiële vaste activa

1.014.168,78

1.632.129,11

Financiële vaste activa

140,00

140,00

Vaste activa

1.014.308,78

1.633.143,24

Vorderingen op ten hoogste één jaar

4.959.649,97

5.107.772,71

Liquide middelen en beleggingen

5.782.719,10

4.947.325,27

Overlopende rekeningen

72.041,36

89.772,80

Vlottende activa

10.814.410,43

10.144.870,78

TOTAAL ACTIVA

11.828.719,21

11.778.014,02

Passiva

2020

2019

Voorzieningen voor risico’s en kosten

0,00

0,00

Voorzieningen

0,00

0,00

Schulden op ten hoogste één jaar

11.828.719,21

11.778.014,02

Vreemd vermogen

11.828.719,21

11.778.014,02

TOTAAL PASSIVA

11.828.719,21

11.778.014,02

Resultaat van het jaar

2020

2019

Omzet en andere bedrijfsopbrengsten

43.134.997,83

41.201.843,24

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

1.607,60

1.941,50

Bedrijfsopbrengsten

43.136.605,43

41.203.784,74

Diensten en diverse goederen

-38.729.540,77

-37.256.246,06

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

-3.621.248,85

-3.078.657,38

Afschrijvingen en waardeverminderingen

-756.317,35

-840.164,25

Voorzieningen voor risico’s en kosten

0,00

0,00

Andere bedrijfskosten

-44.756,60

-44.870,54

Niet-recurrente bedrijfskosten

-2.686,92

-1.548,21

Bedrijfskosten

-43.154.550,49

-41.221.486,44

Bedrijfswinst/verlies

-17.945,06

-17.701,70

Financiële opbrengsten

31.413,47

33.759,83

Financiële kosten

-13.468,41

-16.058,13

Financiële resultaat

17.945,06

17.701,70

Uitzonderlijke resultaten

0,00

0,00

Over te dragen winst/verlies

0,00

0,00

jaarbalans sectoren

Activa

BW-REC RECUPEL AV RECUPEL SDA RECUPEL ICT RECUPEL ET&G LightRec MeLaRec

Vorderingen op ten
hoogste een jaar

3.516.812,75

2.338.236,50

575.994,21

1.223.706,10

401.489,30

1.579.943,65

1.120.810,12

Geldbeleggingen
en liquide middelen

51.321.072,56

17.922.691,98

13.599.005,98

8.076.336,90

8.025.450,63

34.238.726,52

3.790.323,97

Overlopende rekeningen

7.398,27

3.981,34

2.898,93

2.073,96

1.673,25

6.334,29

5.089,26

Vlottende activa

54.845.283,58

20.264.909,82

14.177.899,12

9.302.116,96

8.428.613,18

35.825.004,46

4.916.223,35

TOTAAL ACTIVA

54.845.283,58

20.264.909,82

14.177.899,12

9.302.116,96

8.428.613,18

35.825.004,46

4.916.223,35

Passiva

BW-REC RECUPEL AV RECUPEL SDA RECUPEL ICT RECUPEL ET&G LightRec MeLaRec

Bestemde fondsen

17.921.299

6.356.674

3.433.054

4.892.441

2.054.704

4.870.399

1.362.448,88

Overgedragen winst

8.434.239,06

13.594.487,74

10.694.153,18

4.281.377,15

6.205.053,40

23.430.356,11

3.497.168,85

Eigen vermogen

26.355.538,06

19.951.161,74

14.127.207,18

9.173.818,15

8.259.757,40

28.300.755,11

4.859.617,73

Voorzieningen voor
risico’s en kosten

28.041.169,54

43.692,88

0,00

0,00

95.697,90

7.412.743,13

0,00

Voorzieningen

28.041.169,54

43.692,88

0,00

0,00

95.697,90

7.412.743,13

0,00

Schulden op ten
hoogste een jaar

445.629,13

257.720,64

43.140,59

120.764,07

66.819,82

99.134,40

51.507,84

Overlopende rekeningen

2.946,85

12.334,56

7.551,35

7.534,74

6.338,06

12.371,82

5.097,78

Schulden

448.575,98

270.055,20

50.691,94

128.298,81

73.157,88

111.506,22

56.605,62

TOTAAL PASSIVA

54.845.283,58

20.264.909,82

14.177.899,12

9.302.116,96

8.428.613,18

35.825.004,46

4.916.223,35

Resultatenrekening (op 31 december 2020)

BW-REC RECUPEL AV RECUPEL SDA RECUPEL ICT RECUPEL ET&G LightRec MeLaRec

Omzet

10.092.964,33

4.946.565,42

838.188,43

1.479.684,67

274.002,71

2.674.166,77

2.039.442,23

Andere bedrijfsopbrengsten

658.445,43

639.955,58

579.842,34

673.168,17

624.612,88

871.860,74

694.427,16

Bedrijfsopbrengsten

10.751.409,76

5.586.521,00

1.418.030,77

2.152.852,84

898.615,59

3.546.027,51

2.733.869,39

Aankopen

-14.862.795,19

-5.596.400,29

-2.317.983,59

-3.067.832,74

-1.167.627,87

-2.793.311,47

-830.342,75

Diensten en diverse goederen

-1.320.972,19

-1.080.052,32

-945.870,97

-1.283.699,78

-1.289.262,95

-1.991.225,38

-1.227.968,72

Waardeverminderingen

-21.557,25

-2.936,80

-12.774,72

-3.293,53

-264,71

-4.681,34

-2.418,30

Voorzieningen voor
risico’s en kosten

8.579.062,12

197.011,38

0,00

0,00

97.635,23

1.783.461,15

0,00

Andere bedrijfskosten

-11.836,20

-20.953,14

-18.828,15

-6.455,83

-10.200,33

-39.808

-3.195,44

Bedrijfskosten

-7.638.098,71

-6.503.331,17

-3.295.457,43

-4.361.281,88

-2.369.720,63

-3.045.565,04

-2.063.925,21

Bedrijfswinst/verlies

3.113.311,05

-916.810,17

-1.877.426,66

-2.208.429,04

-1.471.105,04

500.462,47

669.944,18

Financiële opbrengsten

25.259,81

9.373,40

7.705,92

6.064,82

5.134,40

18.418,69

2.341,14

Financiële kosten

-8.517,43

-2.048,19

-3.384,93

-1.655,51

-2.450,98

-7.038,93

-972,11

 

Financiële resultaten

16.742,38

7.325,21

4.320,99

4.409,31

2.683,42

11.379,76

1.369,03

OVER TE DRAGEN WINST/VERLIES

3.130.053,43

-909.484,96

-1.873.105,67

-2.204.019,73

-1.468.421,62

511.842,23

671.313,21