Organisatie en cijfers

Ons bestuursorgaan

Bruno Vermoesen
Voorzitter
Hendrik Vermeire
Vicevoorzitter
BW-REC
Dirk Van Assche
Voorzitter
BW-REC
Bruno Vermoesen
Vicevoorzitter
BW-REC
AV
Kris Den Haese
Voorzitter
Recupel AV
Henri Peeters
Vicevoorzitter
Recupel AV
SDA
Terence Vanstals
Voorzitter
Recupel SDA
Bart Quispel
Vicevoorzitter
Recupel SDA
ICT
Werner Donckers
Voorzitter
Recupel ICT
Patrick Lens
Vicevoorzitter
Recupel ICT
ET&G
Yves Colette
Voorzitter
Recupel ET&G
Johan Surkyn
Vicevoorzitter
Recupel ET&G
LIGHTREC
Hendrik Vermeire
Voorzitter
LightRec
Derek McMillan
Vicevoorzitter
LightRec
MELAREC
Koen Waelput
Voorzitter
MeLaRec
Rony Haentjens
Vicevoorzitter
MeLaRec
Federaties
Patrick Van den Bossche
Bestuurder
AGORIA
Peter Binnemans
Bestuurder & Secretaris
FEE

Financiële resultaten

jaarbalans Recupel

Activa

2021

2020

Immateriële vaste activa

0,00

0,00

Materiële vaste activa

483.988,02

1.014.168,78

Financiële vaste activa

140,00

140,00

Vaste activa

484.128,02

1.014.308,78

Vorderingen op ten hoogste één jaar

3.600.464,20

4.959.649,97

Liquide middelen en beleggingen

5.526.385,84

5.782.719,10

Overlopende rekeningen

79.142,00

72.041,36

Vlottende activa

9.205.992,04

10.814.410,43

TOTAAL ACTIVA

9.690.120,06

11.828.719,21

Passiva

2021

2020

Voorzieningen voor risico’s en kosten

0,00

0,00

Voorzieningen

0,00

0,00

Schulden op ten hoogste één jaar

9.690.120,06

11.828.719,21

Vreemd vermogen

9.690.120,06

11.828.719,21

TOTAAL PASSIVA

9.690.120,06

11.828.719,21

Resultaat van het jaar

2021

2020

Omzet en andere bedrijfsopbrengsten

42.405.047,34

43.134.997,83

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

2.750,00

1.607,60

Bedrijfsopbrengsten

42.407.797,34

43.136.605,43

Diensten en diverse goederen

-38.910.969,09

-38.729.540,77

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

-2.848.785,81

-3.621.248,85

Afschrijvingen en waardeverminderingen

-612.379,06

-756.317,35

Voorzieningen voor risico’s en kosten

0,00

0,00

Andere bedrijfskosten

-40.228,44

-44.756,60

Niet-recurrente bedrijfskosten

-200,33

-2.686,92

Bedrijfskosten

-42.412.562,73

-43.154.550,49

Bedrijfswinst/verlies

-4.765,39

-17.945,06

Financiële opbrengsten

18.914,76

31.413,47

Financiële kosten

-14.149,37

-13.468,41

Financiële resultaat

4.765,39

17.945,06

Uitzonderlijke resultaten

0,00

0,00

Over te dragen winst/verlies

0,00

0,00

jaarbalans sectoren

Activa

BW-REC RECUPEL AV RECUPEL SDA RECUPEL ICT RECUPEL ET&G LightRec MeLaRec

Vorderingen op ten
hoogste een jaar

2.749.108,15

1.618.520,31

363.843,99

710.401,69

152.165,71

1.237.708,59

615.403,20

Geldbeleggingen
en liquide middelen

50.710.203,01

18.074.296,34

12.374.631,96

7.859.655,06

6.710.064,20

31.884.589,07

4.370.016,21

Overlopende rekeningen

5.097,02

1.477,89

668,04

261,50

352,85

3.626,07

218,29

Vlottende activa

53.464.408,18

19.694.294,54

12.739.143,99

8.570.318,25

6.862.582,76

33.125.923,73

4.985.637,70

TOTAAL ACTIVA

53.464.408,18

19.694.294,54

12.739.143,99

8.570.318,25

6.862.582,76

33.125.923,73

4.985.637,70

Passiva

BW-REC RECUPEL AV RECUPEL SDA RECUPEL ICT RECUPEL ET&G LightRec MeLaRec

Bestemde fondsen

17.921.299,00

6.356.674,00

3.433.054,00

4.892.441,00

2.054.704,00

4.870.399,00

1.479.542,00

Overgedragen winst

15.110.938,63

13.290.716,71

9.272.355,95

3.423.689,85

4.749.126,02

22.100.852,11

3.490.234,86

Eigen vermogen

33.032.237,63

19.647.390,71

12.705.409,95

8.316.130,85

6.803.830,02

26.971.251,11

4.969.776,86

Voorzieningen voor
risico’s en kosten

20.364.207,03

0,00

0,00

0,00

38.877,56

5.957.777,77

0,00

Voorzieningen

20.364.207,03

0,00

0,00

0,00

38.877,56

5.957.777,77

0,00

Schulden op ten
hoogste een jaar

66.697,64

46.582,72

33.682,58

254.181,70

19.814,83

195.864,58

15.856,33

Overlopende rekeningen

1.265,88

321,11

51,46

5,70

60,35

1.030,27

4,51

Schulden

67.963,52

46.903,83

33.734,04

254.187,40

19.875,18

196.894,85

15.860,84

TOTAAL PASSIVA

53.464.408,18

19.694.294,54

12.739.143,99

8.570.318,25

6.862.582,76

33.125.923,73

4.985.637,70

Resultatenrekening (op 31 december 2021)

BW-REC RECUPEL AV RECUPEL SDA RECUPEL ICT RECUPEL ET&G LightRec MeLaRec

Omzet

10.866.120,83

5.293.954,92

818.595,77

1.770.114,35

307.874,89

2.571.735,69

2.215.556,44

Andere bedrijfsopbrengsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.626,52

0,00

Bedrijfsopbrengsten

10.866.120,83

5.293.954,92

818.595,77

1.770.114,35

307.874,89

2.772.362,21

2.215.556,44

Aankopen

-10.217.130,76

-4.516.090,76

-1.285.603,82

-1.288.133,63

-646.331,26

-2.456.421,12

-913.038,76

Diensten en diverse goederen

-1.655.276,71

-1.178.985,35

-1.068.237,25

-1.408.088,24

-1.231.736,37

-3.144.163,29

-1.252.749,61

Waardeverminderingen

643,87

-2.382,03

65.071,23

-155,30

-154,11

11.556,33

-1.795,30

Voorzieningen voor
risico’s en kosten

7.676.962,51

43.692,88

0,00

0,00

56.820,34

1.454.965,36

0,00

Andere bedrijfskosten

-81.410,21

-30.273,12

-28.680,19

-11.701,38

-10.689,93

-72.848,34

-3.755,12

Bedrijfskosten

-4.276.211,30

-5.684.038,38

-2.317.450,03

-2.708.078,55

-1.832.091,33

-4.206.911,06

-2.171.338,79

Bedrijfswinst/verlies

6.589.909,53

-390.083,46

-1.498.854,26

-937.964,20

-1.524.216,44

-1.434.548,85

44.217,65

Financiële opbrengsten

92.264,77

88.714,36

78.852,77

81.696,60

69.732,34

109.475,39

67.137,37

Financiële kosten

-5.474,73

-2.401,93

-1.795,74

-1.419,70

-1.443,28

-4.430,54

-1.195,89

 

Financiële resultaten

86.790,04

86.312,43

77.057,03

80.276,90

68.289,06

105.044,85

65.941,48

OVER TE DRAGEN WINST/VERLIES

6.676.699,57

-303.771,03

-1.421.797,23

-857.687,30

-1.455.927,38

-1.329.504,00

110.159,13