• SAMEN MET ONZE PARTNERS MAKEN
    WE DE CIRCULAIRE ECONOMIE WAAR

“We willen in alle stappen van de
circulaire economie het verschil maken”

2019 was voor Recupel een recordjaar op het vlak van de inzameling van e-waste. “De inspanningen van de laatste jaren werpen vruchten af”, zegt Bruno Vermoesen, voorzitter van de raad van bestuur. “Maar we blijven ambitieus: Recupel moet een spil worden in de circulaire economie.”

Bent u tevreden met de resultaten van 2019?

Recupel zamelde vorige jaar een record aan e-waste in. Maar liefst 122.548 ton werd afgegeven in een RecyclePunt, recyclagepark of bij een van onze partners. Dat is een stijging van 4,4% ten opzichte van 2018. Ik ben tevreden dat de forse investeringen in het inzamelnetwerk en de communicatiecampagnes hun effect hebben.

Toch is er op het niveau van ons land nog werk aan de winkel. Recupel is immers niet de enige organisatie in België die e-waste inzamelt. Zo haalt België de inzameldoelstelling van de Europese richtlijn niet, net als vele andere lidstaten trouwens. (Die richtlijn legt alle lidstaten op om tegen 2019 minimum 65% van het gemiddelde gewicht in te zamelen van wat er in de laatste drie jaar op de markt werd gebracht, of 85% van wat er wordt afgedankt, red.). Daar moeten we met zijn allen dus een tandje bijsteken.

Voor recyclage en nuttige toepassingen halen we de doelstelling wel?

Dat klopt. Bij Recupel zitten we zelfs al jaren ver boven het Europese gemiddelde. Dat komt doordat we uitsluitend werken met erkende verwerkers die een WEEELABEX-certificaat of een gelijkaardige certificering hebben behaald, waardoor ze de minimale streefcijfers wel moeten respecteren. Maar dat is lang niet voor alle inzamelaars en verwerkers het geval. We pleiten er dan ook voor dat Europa de streefdoelen invoert voor iedereen.

Rapportage moet omhoog

Hoe kan België zijn inzamelcijfers opkrikken?

Oude of kapotte toestellen blijven nog te veel in een kast liggen of worden bij het restafval gegooid. Daarom blijven we jaar na jaar investeren in sensibiliseringscampagnes om consumenten ervan te overtuigen hun toestellen in een van de Recupel-inzamelpunten af te geven. Soms komen de apparaten ook terecht bij inzamelaars en verwerkers die het niet te nauw nemen met de regels. Doorgedreven controles van de overheid kunnen dat probleem aanpakken.

We zetten ook sterk in op rapportering. Alle inzamelings- en verwerkingsbedrijven moeten hun inzamelings- en recyclageresultaten bekendmaken, maar niet iedereen is daartoe bereid. Om hen te overtuigen om hun resultaten te rapporteren, hebben we samen met de sectorfederaties en de overheden een laagdrempelig platform opgericht. Met de BeWeee-tool kunnen inzamelaars, verwerkers, fabrikanten, handelaars en uitvoerders hun resultaten rapporteren aan de Vlaamse, Brusselse en Waalse overheid. In 2018 werd via BeWeee zo’n 20.000 ton aan e-waste gerapporteerd die anders onder de radar zou blijven. Een succes, al moet die hoeveelheid nog fors naar omhoog.

Artificiële intelligentie

Het is uw ambitie om met Recupel een toonaangevende rol te spelen in de Belgische circulaire economie. Hoe pakken jullie dat aan?

We focussen op twee pijlers: het verlengen van de levensduur van apparaten en het sluiten van de materialenkringlopen. Wat dat laatste betreft staan we al heel ver. Door afgedankte toestellen in te zamelen en te werken met state-of-the-art-verwerkers, zorgen we ervoor dat er zo weinig mogelijk grondstoffen verloren gaan. In de toekomst willen we onze resultaten nog verbeteren door bijvoorbeeld artificiële intelligentie in te zetten.

Om de levensduur van de apparaten te verlengen, werken we nauw samen met onze partners in de hergebruiksector. Zo overleggen we geregeld met de koepelorganisaties – Herwin voor Vlaanderen en Ressources voor Wallonië en Brussel. Maar we spelen eveneens met het idee om een platform op te zetten waar consumenten en herstellers met elkaar in contact komen.

Recht op reparatie

Welke impact heeft de Green Deal op de recyclage van e-waste?

Voor ons is de Green Deal en het bijhorende plan voor de circulaire economie van groot belang. Het plan is bovendien interessant omdat het de markt voor secundaire grondstoffen wil stimuleren. Zo wordt bekeken hoe fabrikanten gestimuleerd kunnen worden om gerecycleerde grondstoffen te gebruiken in hun producten, en dan voornamelijk het recht dat consumenten krijgen om hun toestellen te laten herstellen. Dat betekent bijvoorbeeld dat fabrikanten genoeg wisselstukken moeten voorzien wanneer ze een product verkopen. Software-updates zullen het nieuwe normaal worden. Europa specificeert niet hoe dat ‘recht op reparatie’ precies in zijn werk moet gaan. Zo kan de vrije markt spelen, dat vind ik positief.

NAAR INZAMELRESULTATEN

Nieuwe jobs in de circulaire economie

Welke uitdagingen ziet u voor de komende jaren?

We bestaan in 2020 twintig jaar, een geschikt moment voor reflectie. Op het vlak van inzameling en verwerking van e-waste spelen we al een hoofdrol. Met het oog op de toekomst beraden we ons over hoe we in alle stappen van de circulaire economie een toegevoegde waarde kunnen hebben.

Onze ambitie is om een spil te worden in de circulaire economie in België: ik zie dat eerder als een opportuniteit dan een uitdaging. De circulaire economie van de toekomst is goed voor de mens en de planeet. Door de materialenkringlopen te sluiten, moeten er minder primaire grondstoffen aangeboord worden, waardoor ook onze CO2-uitstoot vermindert. Bovendien is het inzamelen, hergebruiken en verwerken van afgedankte elektrotoestellen goed voor de tewerkstelling. Het biedt ook mooie kansen voor de sociale economie. Door samen te werken met maatwerkbedrijven creëren we werk voor 414 langdurig werklozen, mensen met een handicap en 55-plussers. Ook op dat vlak kunnen we dus het verschil maken.

"Onze ambitie is om een spil te worden in de circulaire economie in België: ik zie dat eerder als een opportuniteit dan als een uitdaging."
LEES HET

ONZE BLIK OP 2020