• ACHTER DE SCHERMEN
    VAN RECUPEL

JAARBALANS RECUPEL

Activa 2019 2018

Immateriële vaste activa

874,13

2.374,49

Materiële vaste activa

1.632.129,11

2.189.417,65

Financiële vaste activa

140,00

140,00

Vaste activa

1.633.143,24

2.191.932,14

Vorderingen op ten hoogste één jaar

5.107.772,71

3.015.093,15

Liquide middelen en beleggingen

4.947.325,27

2.899.005,79

Overlopende rekeningen

89.772,80

109.448,60

Vlottende activa

10.144.870,78

6.023.547,54

TOTAAL ACTIVA 11.778.014,02 8.215.479,68
Passiva 2019 2018

Voorzieningen voor risico's en kosten

0,00

0,00

Voorzieningen

0,00

0,00

Schulden op ten hoogste één jaar

11.778.014,02

8.215.479,68

Vreemd vermogen

11.778,014,02

8.215.479,68

TOTAAL PASSIVA 11.778.014,02 8.215.479,68
Resultaat van het jaar 2019 2018

Omzet en andere bedrijfsopbrengsten

41.201.843,24

38.387.133,50

Bedrijfsopbrengsten

41.201.843,24

38.387.133,50

Diensten en diverse goederen

-37.256.246,06

-34.663.328,77

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

-3.078.657,38

-2.765.511,26

Afschrijvingen en waardeverminderingen

-840.164,25

-928.764,97

Voorzieningen voor risico's en kosten

0,00

0,00

Andere bedrijfskosten

-44.870,54

-41.360,65

Bedrijfskosten

-41.219.938,23

-38.398.965,65

BEDRIJFSWINST/VERLIES

-18.094,99

-11.832,15

Financiële opbrengsten

33.759,83

31.702,68

Financiële kosten

-16.058,13

-18.741,05

Financiële resultaat

17.701,70

12.961,63

Uitzonderlijke resultaten

393,29

-1.129,48

Over te dragen winst/verlies 0,00 0,00

JAARBALANS SECTOREN

Activa BW-REC RECUPEL AV RECUPEL SDA RECUPEL ICT RECUPEL ET&G LightRec MeLaRec

Vorderingen op ten hoogste een jaar

2.326.726.72

2.136.671,07

311.581,48

542.789,33

77.040,84

1.157.807,25

714.542,23

Geldbeleggingen en liquide middelen

58.009,779.95

19.346.324,78

16.008.635,27

11.708.587,64

10.299.904,14

36.331.693,32

4.020.501,87

Overlopende rekeningen

3.418,53

1.110,85

635,31

443,82

759,95

1.677,43

695,91

VLOTTENDE ACTIVA

60.339.925,20

21.484.106,70

16.320.852,06

12.251.820,69

10.377.704,93

37.491.178,00

4.735.740,01

TOTAAL ACTIVA 60.339.925,20 21.484.106,70 16.320.852,06 12.251.820,69 10.377.704,93 37.491.178,00 4.735.740,01
Passiva

Bestemde fondsen

21.977.562,69

9.164.763

4.822.844

5.394.970

2.311.097

6.278.061

1.055.835

Overgedragen winst

1.247.921,94

11.695.883,70

11.177.468,85

5.982.867,88

7.417.082,02

21.510.851,88

3.132.469,52

EIGEN VERMOGEN

23.225.484,63

20.860.646,70

16.000.312,85

11.377.837,88

9.728.179,02

27.788.912,88

4.188.304,52

Voorzieningen voor risico's en kosten

36.620.231,66

240.704,26

0,00

0,00

193.333,13

9.196.204,28

0,00

VOORZIENINGEN

36.620.231,66

240.704,26

0,00

0,00

193.333,13

9.196.204,28

0,00

Schulden op ten hoogste één jaar

494.204,88

382.751,71

320.535,18

873.978,78

456.182,53

506.056,81

547.431,46

Overlopende rekeningen

4,03

4,03

4,03

4,03

10,25

4,03

4,03

VREEMD VERMOGEN

494.208,91

382.755,74

320.539,21

873.982,81

456.192,78

506.060,84

547.435,49

TOTAAL PASSIVA 60.339.925,2 21.484.106,7 16.320.852,06 12.251.820,69 10.377.704,93 37.491.178 4.735.740,01
Resultatenrekening (op 31 december 2019)

Omzet

9.007.209,72

4.600.775,68

921.911,1

1.682.375,68

415.304,7

2.626.847,09

1.767.211,03

Andere bedrijfsopbrengsten

0,00

0,00

23,33

0,00

0,00

191.521,02

0,00

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

9.007.209,72

4.600.775,68

921.934,43

1.682.375,68

415.304,7

2.818.368,11

1.767.211,03

Aankopen

-13.434.317,91

-4.998.369,61

-1.999.324,92

-2.976 412,95

-947.350,81

-2.933.360,43

-834.842,78

Diensten en diverse goederen

-1.581.018,48

-1.046.366,95

-927.731,81

-1.434.838,82

-1.000.977,28

-2.373.521,05

-1.241.417,04

Waardeverminderingen

-1.071,47

-2.598,21

-56.504,18

9.825,75

9,99

-3.038,04

222,77

Voorzieningen voor risico's en kosten

8.993.510,84

658.641,24

24.871,37

0,00

165.248,03

2.184.310,98

1.231,48

Andere bedrijfskosten

-356.209,02

-353.022,64

-314.986,51

-352.964,99

-327.487,54

-387.683,06

-351.798,03

BEDRIJFSKOSTEN

-6.379.106,04

-5.741.716,17

-3.273.676,05

-4.754.391,01

-2.110.557,61

-3.513.291,6

-2.426.603,6

BEDRIJFSWINST/VERLIES

2.628.103,68

-1.140.940,49

-2.351.741,62

-3.072.015,33

-1.695.252,91

-694.923,49

-659.392,57

Financiële opbrengsten

41.860,05

44.234,32

39.090,03

33.716,69

24.677,85

54.864,99

11.542,20

Financiële kosten

-1.409,85

-720,27

-1.013,28

-630,68

-885,34

-1.220,13

-440,95

Financiële resultaten

40.450,2

43.514,05

38.076,75

33.086,01

23.792,51

53.644,86

11.101,25

Uitzonderlijke opbrengsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitzonderlijke resultaten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Over te dragen winst/verlies 2.668.553,88 -1.097.426,44 -2.313.664,87 -3.038.929,32 -1.671.460,4 -641.278,63 -648.291,32