Jaarrapport 2018

Jaarbalans Recupel

Activa 2018 2017
Immateriële vaste activa 2.374,49 4.364,00
Materiële vaste activa 2.189.417,65 2.820.756,80
Financiële vaste activa 140,00 140,00
Vaste activa 2.191.932,14 2.825.260,80
Vorderingen op ten hoogste één jaar 3.015.093,15 3.129.806,33
Liquide middelen en beleggingen 2.899.005,79 4.129.805,64
Overlopende rekeningen 109.448,60 86.103,11
Vlottende activa 6.023.547,54 7.345.715,08
TOTAAL ACTIVA 8.215.479,68 10.170.975,88
Passiva 2018 2017
Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00 0,00
Voorzieningen 0,00 0,00
Schulden op ten hoogste één jaar 8.215.479,68 10.170.975,88
Vreemd vermogen 8.215.479,68 10.170.975,88
TOTAAL PASSIVA 8.215.479,68 10.170.975,88
Resultaat van het jaar 2018 2017
Omzet en andere bedrijfsopbrengsten 38.387.133,50 39.392.407,84
Bedrijfsopbrengsten 38.387.133,50 39.392.407,84
Diensten en diversen -34.663.328,77 -35.659.783,87
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -2.765.511,26 -2.618.346,89
Afschrijvingen en waardeverminderingen -928.764,97 -1.103.827,91
Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00 0,00
Andere bedrijfskosten -41.360,65 -44.595,95
Bedrijfskosten -38.398.965,65 -39.426.554,62
BEDRIJFSWINST/VERLIES -11.832,15 -34.146,78
Financiële opbrengsten 31.702,68 46.681,20
Financiële kosten -18.741,05 -21.345,55
Financiële resultaat 12.961,63 25.335,65
Uitzonderlijke resultaten -1.129,48 8.811,13
Over te dragen winst/verlies 0,00 0,00

Jaarbalans Sectoren

  BW-REC RECUPEL AV RECUPEL SDA RECUPEL ICT RECUPEL ET&G LightRec MeLaRec
Activa  
Vorderingen op ten hoogste een jaar 2.235.448,70 1.712.991,27 309.865,14 582.155,76 123.474,19 1.283.282,28 625.603,72
Geldbeleggingen en liquide middelen 64.265.542,76 21.181.399,56 18.150.998,82 14.067.398,76 11.674.632,86 38.616.139,44 4.230.216,05
Overlopende rekeningen 6.341,45 2.428,09 1.521,77 1.325,45 1.209,80 3.435,88 1.801,71
VLOTTENDE ACTIVA 66.507.332,91 22.896.818,92 18.462.385,73 14.650.879,97 11.799.316,85 39.902.857,60 4.857.621,48
TOTAAL ACTIVA 66.507.332,91 22.896.818,92 18.462.385,73 14.650.879,97 11.799.316,85 39.902.857,60 4.857.621,48
Passiva  
Bestemde fondsen 19.324.762,74 9.164.763,00 4.822.844,00 5.394.970,00 2.311.097,00 6.278.061,00 1.055.835,00
Overgedragen winst 1.232.168,01 12.793.310,14 13.491.133,72 9.021.797,20 9.088.542,42 22.152.130,51 3.780.760,84
EIGEN VERMOGEN 20.556.930,75 21.958.073,14 18.313.977,72 14.416.767,20 11.399.639,42 28.430.191,51 4.836.595,84
Voorzieningen voor risico's en kosten 45.613.742,50 899.345,50 24.871,37 0,00 358.581,16 11.380.515,26 1.231,48
VOORZIENINGEN 45.613.742,50 899.345,50 24.871,37 0,00 358.581,16 11.380.515,26 1.231,48
Schulden op ten hoogste één jaar 336.659,51 39.400,13 123.536,49 234.112,62 41.096,12 92.150,68 19.794,01
Overlopende rekeningen 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
VREEMD VERMOGEN 336.659,66 39.400,28 123.536,64 234.112,77 41.096,27 92.150,83 19.794,16
TOTAAL PASSIVA 66.507.332,91 22.896.818,92 18.462.385,73 14.650.879,97 11.799.316,85 39.902.857,60 4.857.621,48
Resultatenrekening (op 31 december 2018)  
Omzet 8.716.652,31 4.208.816,28 811.724,07 1.690.003,94 399.507,37 2.634.048,14 1.371.129,12
Andere bedrijfsopbrengsten 448,81 0,00 0,00 3.466,83 0,00 193.695,74 0,00
BEDRIJFSOPBRENGSTEN 8.717.101,12 4.208.816,28 811.724,07 1.693.470,77 399.507,37 2.827.743,88 1.371.129,12
Aankopen -10.961.595,00 -4.864.746,06 -1.604.013,38 -2.162.479,44 -769.900,07 -2.778.024,14 -758.577,23
Diensten en diverse goederen -1.069.364,53 -960.518,13 -845.610,62 -1.161.489,12 -922.911,13 -2.773.081,33 -1.013.663,08
Waardeverminderingen -4.844,50 -6.210,99 201,05 -7.518,41 397,34 4.183,30 4.723,64
Voorzieningen voor risico's en kosten 8.842.787,41 1.390.023,51 88.698,52 0,00 270.351,14 2.345.645,37 6.933,27
Andere bedrijfskosten -359.556,22 -349.427,90 -320.577,85 -358.693,89 -329.860,79 -393.136,45 -351.986,45
BEDRIJFSKOSTEN -3.552.572,84 -4.790.879,57 -2.681.302,28 -3.690.180,86 -1.751.923,51 -3.594.413,25 -2.112.569,85
BEDRIJFSWINST/VERLIES 5.164.528,28 -582.063,29 -1.869.578,21 -1.996.710,09 -1.352.416,14 -766.669,37 -741.440,73
Financiële opbrengsten 43.273,87 46.414,98 40.977,07 33.854,67 25.748,36 57.197,91 12.150,80
Financiële kosten -699,60 -699,00 -661,04 -699,74 -739,04 -960,66 -705,66
Financiële resultaten 42.574,27 45.715,98 40.316,03 33.154,93 25.009,32 56.237,25 11.445,14
Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Uitzonderlijke resultaten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Over te dragen winst/verlies 5.207.102,55 -536.347,31 -1.829.262,18 -1.963.555,16 -1.327.406,82 -710.432,12 -729.995,59